28 maj 09:00 - 18:00Subtopia

Samtidigt som Stockholm växer är ekosystemen under påfrestning och de sociala klyftorna ökar. För att säkra en social-ekologiskt hållbar utveckling i staden och regionen krävs ett holistiskt angreppssätt, ett långsiktigt perspektiv och social innovation. Hur kan co-creation*, där olika aktörer och sektorer är aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, bidra till genomförandet av Agenda 2030  i Stockholmsregionen?

Stockholm Urban Forum samlar förvaltning, politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i dialog kring hur co-creation fungerar som verktyg för att skapa hållbar utveckling lokalt. Fokus ligger på lokalt genomförande av Agenda 2030:s mål 11, om hållbara städer och samhällen, och FN:s nya urbana agenda.

Vi diskuterar det allt större behovet av inkluderande metoder och visar på intressanta exempel från Stockholmsregionen. På så vis får deltagarna med sig lärdomar och praktiska verktyg som de kan använda i sin egen verksamhet. Vad kan vi lära oss av de metoder som används idag och hur kan de skalas upp?

En strategi för genomförandet av mål 11 och den nya urbana agendan är enligt FN att instifta så kallade National Urban Forums. Exempelvis anordnades ett av de första i Sverige under 2017 och sedan dess har regionala och lokala forum hållits på många håll i världen. I samma anda är Stockholm Urban Forum ett forum som främjar aktivt deltagande och idé- och erfarenhetsutbyte mellan en mångfald av aktörer, och som direkt kopplar an till de globala agendorna på ett lösningsorienterat vis.

Bakom konferensen står Mistra Urban Futures Stockholmsnod, som består av Openlab, KTH, Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet, Quantified Planet och Global Utmaning. Noden är en av flera inom Mistra Urban Futures, ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum, som arbetar för hållbar stadsutveckling genom co-creation.

*Med co-creation menas här medskapande/samkunskapande processer, där kunskap från olika aktörer (som t.ex. forskning, praktik, näringsliv, politik, civilsamhälle, medborgare) integreras i syfte att skapa bredare förståelse för, och lösningar på, komplexa problem. 

Plats
Subtopia
Rotemannavägen 10
145 57 Norsborg
Tunnelbana: Alby

Kontakt
Hanna Sulkakoski
hanna.sulkakoski@globalutmaning.se

Avgift
Konferensen är gratis men vi tar ut en no show-avgift på 500 kr.

Program

Registrering

30min

Välkomna

Moderator Thomas Melin hälsar välkommen tillsammans med David Simon, Director Mistra Urban Futures och Sofie Pandis Iveroth, ansvarig Mistra Urban Futures Stockholmsnod.

20min

Panel: Från globalt till nationellt perspektiv

Vi diskuterar Stockholmsregionen, hållbarhetsutmaningen och Agenda 2030.

40min

Panel: Från lokalt och regionalt perspektiv

Så genomför vi globala och nationella målsättningar lokalt och regionalt.

40min

Fika

20min

Kartläggning: Goda exempel på co-creation i Stockholmsregionen

Kartläggning av initiativ i Stockholmsregionen som använder co-creation som metod för att nå globala mål lokalt och regionalt. 

20min

Parallella sessioner: Lärdomar från co-creation-projekt (1)

Deltagarna väljer workshop vid registrering.

60min

Lunch

60min

Parallella sessioner: Lärdomar från co-creation-projekt (2)

Deltagarna väljer workshop vid registrering.

60min

Panel: Plattformar för co-creation i genomförandet av Agenda 2030

Samtal kring lärdomar från de parallella sessionerna med Mistra Urban Futures plattformar i Göteborg, Stockholm och Malmö. 

40min

Fika

40min

Diskussion: Vägar framåt

Så skapas en långsiktig plattform för hållbar och inkluderande urban utveckling. 

40min

Avslutning

10min

Mingel

90min

Talare

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, f.d. utredare och riksarkitekt

Läs mer

Chris Österlund
VD Botkyrkabyggen

Läs mer

David Simon
Director Mistra Urban Futures

Läs mer

Ebba Östlin
Kommunstyrelseordförande Botkyrka kommun

Läs mer

Henrietta Palmler
Mistra Urban Futures Göteborg

Läs mer

Johan Lindal
Forskningsassistent, Mistra Urban Futures

Läs mer

Magnus Johansson
Mistra Urban Futures Skåne

Läs mer

Sofie Pandis Iveroth
Mistra Urban Futures Stockholm

Läs mer

Thomas Melin
Senior rådgivare Global Utmaning

Läs mer

Victoria Escobar
Co-founder och operativ chef, Changers Hub

Läs mer

Viveka Palm
Vice avdelningschef, avdelningen för regioner och miljö, SCB

Läs mer

Åsa Romson
Expert miljörätt och politik, IVL

Läs mer